Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

แผนที่.pdf

                                                                google map

ค้นหา

Laughingคำสั่งและประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน ITALaughing

ประกาศจัดตั้งกลุ่มita ปี 62

 ประกาศแนวปฏิบัติความโปร่งใสในการจดัซื้อจัดจ้าง ปี62

ประกาศมาตราการส่งเสริมความโปร่งใส

ประกาศ คู่มือป้องกันการขัดกันประโยชน์สวนบุคคล

คู่มือป้องกันการขัดกันระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวม

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทจริต

ปี 2563

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส และคำเจตจำนงของผู้บริหาร.pdf

 ปี 2564

                             ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสแลคำกล่่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร2564.pdf

ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน2564.pdf

ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2564.pdf

ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ปี2564.pdf

ประกาศ นโยบายงดรับของขวัญและการให้ของขวัญ.pdf

ปี 2565

ประกาศ นโยบายงดรับและการให้ของขวัญ.pdf

ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส .pdf

                                                             ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันต่อต้านทุจริต.pdf

 

รายงานผลคะแนนITA

บันทึกข้อความรายงานผลคะแนนita ประจำปีงบประมาณ2562.pdf

บันทึกข้อความรายงานผลคะแนนitaประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

                                         บันทึกข้อความรายงานผลคะแนนการประเมินITA ประจำปีงบประมาณ2564.pdf

                                                                  ต่อ จากบันทึกข้อความรายงานผลคะแนน.pdf

                                                                  ต่อ รายละเอียดผลการประเมิน.pdf

                    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ2564.pdf

                                                                                                           

                                                                                      

 

 Contribute!
Books!
Shop!