Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

แผนที่.pdf

                                                                google map

ค้นหา

บทความมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

QR คู่มือปฎิบัติงาน

QR คู่มือปฎิบิตังาน

QR คู่มือกำหนดมาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

                                                                     QRคู่มือกำหนดมาตรฐานปฎิบัติงานตามภารกิจหลัก

                                                                     คู่มือปฏิบัติงาน

                             คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้.pdf              คู่มือปฏิบัติงานเกษตร.pdf   

                              คูู่มือปฏิบัติงานสาธารณสุข.pdf              คู่ปฏ่ิบัติงาน งานพัสดุ.pdf

                         คู่มือปฏิบัติงาน กองช่าง.pdf                 คู่มือปฏ่ิบัิงานธูรการ งานสารบรรณ

                         คู่มือปฏิบัิงาน นักวิชาการเงินและบัญชี       คู่มือปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล

                         

 

มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

         QR จพง.จัดเก็บรายได้                    QR นักบริหารงานการเกษตร 

                      

QR  จพง.จัดเก็บรายได้                                Qr นักบริหารงานการเกษตร

       QR จพง.ชุมชน                              QR นักบริหารงานการศึกษา

Qr จพง พัฒนาชุมชน                                    QR นักบริหารงานการศึกษา

         QR จพง.ธุรการ                                     QR นักพัฒนาชุมชน 

QR จพง.ธุรการ                                      QR นักพัฒนาฯ

QR จพง.พัสดุ                                    QR   นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ

QR จพง.พัสดุ                                      QR นักวิเคราะห์ฯ

QR นักวิชาการเงินฯ                                   QR   นักวิชาการสาธารณสุข

QR นักวิชาการเงินฯ                                      QR นักวิชาการสาธารสข

QR นักทรัพยากรบุคคล                                     QR  นักวิชาการงานทั่วไป  

 QR นักทรัพฯ                                        QR นักวิชาการงานทั่วไป

                          QR  นายช่างไฟฟ้า                                           QR   นิติกร

                            QR นายช่างไฟฟ้า                                         QR นิติกร

                             QR   จพง.ป้องกันฯ                                      QR นายช่างโยธา

                              QRจพง ป้องกัน                                       QRช่างโยธา

                                                   QR นักวิชาการศึกษา 

                                                    QRนักวิชการศึกษา

Contribute!
Books!
Shop!