Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

แผนที่.pdf

                                                                google map

ค้นหา

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต (2561-2564)

หน้าปก pdf

ส่วนที่-๑

ส่วนที่-๒

ส่วนที่-๓

ประกาศขยายแผนฯ pdf

 

  บันทึกรายงานผลฯประปี2563

รายงานผล 6 เดือน.pdf

รายงานผล 12 เดือน.pdf

บันทึกข้อความรายงานผลตามแผนฯ 12 เดือน ปี 2563.pdf

เอกสารแนบ.pdf

รายงานผลการเดำเนินงานตามแผน ฯ2563.pdf

 บันทึกติดตามการติดตามการติดตาม2564 6 เดือน.pdf

เอกสารแนบ.pdf

บันทึกข้อความรนงานติดตามติดตาม12เดือน พ.ศ.2564pdf

เอกสารแนบท้ายรายรายงานแผนฯ.pdf

การประเมินความเสี่ยงการทจุริตและประพฤติมิชอบ 2565 pdf

เอกสารเพิ่มเติม แผนการประเมินการทุจริต.pdf

บันทึกข้อความติดตามรายงานผล พ.ศ.2565.pdf

เอกแนบท้ายรายผลแผน 6 เดือน.pdf

เอกสารแนบท้าย.pdf
Contribute!
Books!
Shop!