นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

      นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี pdf     

ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่่วนตำบล pdf

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัิงานประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf


บันทึกข้อความpdf

รายงนผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563.pdf         

รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564.pdf

                                                    

หลักเกณฑ์การใหคุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ.pdf


            แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการpdf  

           ประกาศกำหนดเวลามาปฎิบัติราชการ