Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

ค้นหา

                                                                                                                          

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

      นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี pdf     

ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่่วนตำบล pdf

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัิงานประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf


บันทึกข้อความpdf

รายงนผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563.pdf         

รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564.pdf

                                                    

หลักเกณฑ์การใหคุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ.pdf


            แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการpdf  

           ประกาศกำหนดเวลามาปฎิบัติราชการ         

 


Contribute!
Books!
Shop!