Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

แผนที่.pdf

                                                                google map

ค้นหา

                                                                                 7
                                                                              นายชาญชัย  แคไธสง

                                                                            ประธานสภา อบต.มะเฟือง

                                                                                  (080-7748013)

                                         311                                               นายสมประสทธ หลวงสนาม1                                          

                                       นางสมพงษ์  ไวไธสง                                               นายสัมประสิทธิ์  หลวงสนาม

                                  รองประธานสภา อบต.มะเฟือง                                         เลขานุการสภา อบต.มะเฟือง

                                        (080-1493269)                                                      (093-8452043)

                                                     1                     2                  

                                                นางนิพาพร  วัฒนานุสิทธิ์                 นายสุริยพงษ์  สำราญดี                       

                                           สมาชิกสภา อบต.มะเฟือง  หมู่ที่1       สมาชิกสภา อบต.มะเฟือง  หมู่ที่2 

                                                    (063-2510526)                         (090-4961987)     

                                                  4                          5               

                                             นายไพรินทร์  แทนคำ                                นายชนินทร์  เอี้ยนไธสง                  

                                           สมาชิกสภา อบต.มะเฟือง  หมู่ที่ 4            สมาชิกสภา อบต.มะเฟือง  หมู่ที่ 5

                                                 (093-5098786)                                 (090-3619284) 

                                                   6                            8                                         

                                                  นายวิโรจ  เสนาวงษ์                            นายคำพันธ์  จันสิงโท                                                                                                                                      สมาชิกสภา อบต.มะเฟือง หมู่ที่ 6             สมาชิกสภา อบต.มะเฟือง หมู่ที่ 8

                                                      (084-8236310)                              (                        )                                              

                                                    9                           10         

                                                  นายชัยรัตน์  ชัยชนะ                     นางทองอินทร์  หมื่นไธสง                                                                     

                                             สมาชิกสภา อบต.มะเฟือง  หมู่ที่ 9         มาชิกสภา อบต.มะเฟือง  หมู่ที่10

                                                    (092-6604975)                            (087-9262972)     

                                                     11                        12                        

                                                    นางวรุณยุภา  จอดนอก                     นายชวน  ตุมารัมย์                                     

                                                สมาชิกสภา อบต.มะเฟือง หมู่ที่11        สมาชิกสภา อบต.มะเฟือง  หมู่ที่12   

                                                     (065-0685350)                          (093-5322927)    

                 

Contribute!
Books!
Shop!