Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

แผนที่.pdf

                                                                google map

ค้นหา

p

นายสัมประสิทธิ์  หลวงสนาม

นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง

093-8452043

 

103

นายณัฐพงศ์  อุ่นไธสง

นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น

098-9914153

 

 Pyei

นางสาวลำใย  น้ำทอง

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

081-0649790

 

               Pkar                        Ppeecha                           

             นายภควรรษ  เสริญไธสง                        จ.อ.ปรีชา  ด้วงตะกั่ว                    

      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ       เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาธารณภัย               นักพัฒนาชุมชน 

               091-0569153                                 064-0931049 

               P ple                        Pneng                       c27395603da36da06d5398af1621fa116 71169160 ๒๒๐๑๓๑ 29

         นางสาวพรพิมล  ทองธรรมชาติ                   นางสาวนิรมล  คามดิษฐ์                    นางสาวนันทรัตน์  แสวงชัย           

         นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ                  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน                 นักวิชาการสาธารณสุข   

           089-8470822                                    094-6529795   

           กง                              Koy                      Ke

           นางสาวชุติญา สระกาง                           นางสาวอุทุมพร  สระกาง                    นางสาวชุติมา  เลไธสง

           นักทรัพยากรบุคคล                             เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน                   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                                            

         c27395603da36da06d5398af1621fa116 71169160 ๒๒๐๑๓๑ 5                   c27395603da36da06d5398af1621fa116 71169160 ๒๒๐๑๓๑ 18                   c27395603da36da06d5398af1621fa116 71169160 ๒๒๐๑๓๑ 19                          นายสุรศักดิ์ หมื่นไธสง                      นายชุติพนธ์  ปนสันเทียะ            นายเกรียงศักดิ์ พลทิพย์                               ผช.เจ้าพนักงานธุรการ                       พนักงานสูบน้ำ                          พนักงานสูบน้ำ             

          c27395603da36da06d5398af1621fa116 71169160 ๒๒๐๑๓๑ 9                  c27395603da36da06d5398af1621fa116 71169160 ๒๒๐๑๓๑ 3          c27395603da36da06d5398af1621fa116 71169160 ๒๒๐๑๓๑ 8

            นายยงยุทธ จัดไธสง                    นายอมร  แสนศรี                 นายวิลัย  กำไธสง

              พนักงานสูบน้ำ                        คนงานประจำรถขยะ              คนงานประจำรถขยะ                              

Contribute!
Books!
Shop!