Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

ค้นหา

p

นายสัมประสิทธิ์  หลวงสนาม

นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง

 

103

นายณัฐพงศ์  อุ่นไธสง

นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น

 

 Pyei

นางสาวลำใย  น้ำทอง

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

 

               Pkar                        Ppeecha                       Pja      

             นายภควรรษ  เสริญไธสง                        จ.อ.ปรีชา  ด้วงตะกั่ว                     นางสาวอรจิรา  จีระสูงเนิน

      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ       เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาธารณภัย         นักพัฒนาชุมชน  ชำนาญการ

               P ple                        Pneng                       P dutson

         นางสาวพรพิมล  ทองธรรมชาติ                   นางสาวนิรมล  คามดิษฐ์                     นายชัยอนันต์  สินสุวงวัฒน์

          นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ                  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน            เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฎิบัติงาน

           กง                              Koy                      Ke

           นางสาวชุติญา สระกาง                           นางสาวอุทุมพร  สระกาง                    นางสาวชุติมา  เลไธสง

           นักทรัพยากรบุคคล                             เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน                   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

                                                                 nangnoy

                                                                 นางอารีย์  เสนะจำนงค์

                                                               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

                                                                 p aof

                                                                นางสาวนิภาพร  พันธะมา

                                                                      คนงานทั่วไป

Contribute!
Books!
Shop!