Get Adobe Flash player

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


c27395603da36da06d5398af1621fa116 71169160 ๒๒๐๑๓๑ 48
นายก อบต.มะเฟือง
นายวสันต์  แสนมณี

0817188659

รองนายก1

นายคำพัน  เกษศรี

รองนาย อบต.มะเฟือง (080-1601692)

c27395603da36da06d5398af1621fa116 71169160 ๒๒๐๑๒๕ 11

นายวรวุฒิ  กกไธสง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง

088-3434944

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

แผนที่.pdf

                                                                google map

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

p

นายสัมประสิทธิ์  หลวงสนาม

ปลัด อบต.มะเฟือง

เบอร์โทร 093 8452043


103

นายณัฐพงศ์  อุ่นไธสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง

เบอร์โทร 098-9914153qrcode 17316644

กล่องรับฟังความคิดเห็น


ค้นหา

        โครงสร้าง อบต.มะเฟือง

โครสร้าง อบต.มะเฟือง

  โครงสร้าง อบต .pdf 

โครงสร้างผู้บริหาร.pdf 

                                           โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ.jpg

      

โครงสราง page-0001โครงสราง page-0002

 

โครงสร้างการบริหารงาน อบต

โครงสร้างการบริหารงาน อบต.pdf

โครงสรางการบรหารงาน อบต page-0001

โครงสร้างส่วนราชการ อบต

                                                                                  โครงสร้างสว่นราชการ.pdf

 

โครงสรางสวนราชการ

คำอธิบายของโครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างส่วนหน่วยงาน.pdfContribute!
Books!
Shop!